9. เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2

นางปาหนัน บัวโฮม เรื

Read more

ุ6. เรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

นางบุญณิศา มะสิโกวา

Read more

5. เรื่อง การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision)

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

Read more

4. เรื่อง การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2

นางกฤตยา สมปอง เรื่อ

Read more