การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

นางบุญณิศา มะสิโกวา

Read more

การส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ของครูวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา ด้วยกระบวนการนิเทศแบบชี้แนะสะท้อนคิด (Reflective Coaching Supervision)

นางสาวสุชาดา ทองอยู่

Read more

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2

นางกฤตยา สมปอง เรื่อ

Read more

ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนถ้ำเต่า โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) และโรงเรียนชุนชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2

นายโสภณ อั๋นบางไทร เ

Read more

การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสพป. สระบุรี เขต 2

นางสาวกนกรัตน์ ศิริม

Read more