2. เรื่อง ศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคลากรเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนถ้ำเต่า โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ (เรืองฉายอุปถัมภ์) และโรงเรียนชุนชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สังกัด สพป. สระบุรี เขต 2

นายโสภณ อั๋นบางไทร เ

Read more

1. เรื่อง การศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ของครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในสังกัดสพป. สระบุรี เขต 2

นางสาวกนกรัตน์ ศิริม

Read more