– เรื่องยกเลิกประกาศรับสมัคร และประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อน และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา38ค.(2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ประกาศ )