พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครู ระดับชั้นอนุบาลและ ม.1-3

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2561 นายไพโรจน์ เงินวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังม่วง พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนระดับชั้นอนุบาล และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันจัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะและพิธีไหว้ครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีของพระพุทธศาสนาและเป็นศิษย์ที่ดีของครู (นุชนาถ : ภาพ/ข่าว)……