โคราช ๔ ศึกษาดูงานสระบุรี ๒

วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และรองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ทุกท่าน พร้อมบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ให้การต้อนรับ นายปราโมทย์ แสนกล้า ผู้อำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต ๔ และคณะ ในการศึกษาดูงานความสำเร็จในการบริหารจัดการศึกษา และการนิเทศสถานศึกษา ชม vtr.แนะนำสำนักงานและบทสรุปการปฏิบัติงาน โอกาสนี้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันฉันท์พี่น้อง ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สพป.สระบุรี เขต ๒ …(สุกัญญา ภาพ/ข่าว)