ผอ.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกีรติ ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยมี นางสุกัญญา  วงศ์ศิริ  ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ และคณะครูให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลต่าง ๆ เบื้องต้น โอกาสนี้ ได้พบปะเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ทั้งยังได้เยี่ยมชมการเลี้ยงกบของโรงเรียนอีกด้วย