ผอ.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี ้เขต ๒  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล  อ.วิหารแดง  จ.สระบุรี  โดยได้ตรวจเยี่ยมแต่ละชั้นเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และชมภูมิทัศน์โดยรอบ  การนี้มี นายสมัย  กวางโตน  เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน