สระบุรี ๒ เร่งรัดติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมในการเร่งรัด ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑  โดย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒..