สระบุรี ๒ เร่งรัดติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐาน สพท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมในการ เร่งรัด ติดตามการดำเนินงานตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒..