สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมถอดประสบการณ์โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม   ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้พบปะและถอดประสบการณ์งานต่าง ของกลุ่มส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๕ คน ได้ตอบข้อซักถามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒