การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2

นางบุญณิศา มะสิโกวา

เรื่อง การศึกษาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสังกัด สพป.สระบุรี เขต 2