การศึกษาความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางอรัญญา สุธาสิโนบล

เรื่อง การศึกษาความเข้าใจในการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย