สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมถอดประสบการณ์

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.    น.ส.สุพรรณี อภัยพิมพ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                          ถอดประสบการณ์ในการบริหารงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๕ คน ณ ห้องศูนย์เทคโนโลีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒