สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมถอดประสบการณ์

วันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑  เวลา ๑๓.๐๐ น. นางอรสา เรืองรองธรรม เจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโส รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพ์ พร้อมบุคลากรในกลุ่มร่วมถอดประสบการณ์ในการบริหารงานสินทรัพย์ งานบัญชี งานพัสดุ ให้กศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน ๕ คน  ณ ห้องกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒