ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพขร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม โอกาสนี้ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้ารับโล่รางวัล IQA AWARD สำหรับสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพ ระดับยอดเยี่ยม ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑  และรับเกียรติบัตรสำหรับ สพท. ที่ได้รับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA.) ประจำปีงบประมาณ                    พ.ศ. ๒๕๖๑ ในการดำเนินงานของ สพท. ระดับสูงมาก   ณ โรงแรมเวียงอินน์  อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย