ผอ.สระบุรี เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด

เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดเขตอำเภอมวกเหล็ก  จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

๑.  โรงเรียนบ้านโป่งไทร  โดย นายบุญเลิศ  สุขมาลย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

๒.  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง  โดย นายชุ่ม  อรรคพันธุ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ

๓.  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว โดย  นายสมพงษ์  เอี่ยมสำอางค์  ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับ โดยโรงเรียนบ้านหนองเอี่ยวได้เยี่ยมชมโรงผลิตน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียน

พร้อมทั้งให้คำแนะนำและให้กำลังใจต่อคณะครู