– ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ประกาศ , บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก )