ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก)

วันอังคารที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและบุคลากร สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจคณะครูโรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ที่ได้มาจัดนิทรรศการในงานมหกรรมฯ ในหัวข้อ “การพัฒนานักเรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
***วันเดียวกัน นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุร เขต ๒ , นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานสถานศึกษาต้นแบบ รางวัล IQA AWARD ซึ่่งมีสถานศึกษาที่นำเสนอผลงาน ๓ แห่งด้วยกัน ได้แก่ ๑. โรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) ๒.โรงเรียนบ้านบางกง และ ๓. โรงเรียนวัดสองคอนกลาง  ณ แสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรมกำแพงแสน จ.นครปฐม