สพป.สระบุรี เขต ๒

วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๖๑  สพป.สระบุรี เขต ๒ ดำเนินการขายทอดตลาดอาคาร/สิ่งปลูกสร้างของโรงเรียนในสังกัด สพป.สระบุรี เขต ๒ จำนวน ๕ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนวัดท่ามะปราง, โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม, โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน, โรงเรียนอนุบาลวังม่วง และโรงเรียนวัดโคกกระต่าย โดย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต  ตรีมงคล  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานดำเนินการ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูของสถานศึกษานั้น ๆ ทั้ง ๕ แห่ง ร่วมเป็นกรรมการดำเนินงานดังกล่าวด้วย  ณ  อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒