ศูนย์สอบ สพป.สระบุรี เขต ๒ จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันที่ ๒ – ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ศูนย์สอบ สพป.สระบุรี เขต ๒ ดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑  โดย ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑  ของโรงเรียนในสังกัด
โอกาสนี้ ขอขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะกรรมการสนามสอบ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้ร่วมกันดำเนินการจนภารกิจสำเร็จลุล่วง เรียบร้อยด้วยดี