สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมประธานศูนย์สอบและคณะทำงานการประเมินความสามารถการอ่าน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมประธานศูนย์สอบและคณะทำงานการประเมินความสามารถการอ่านของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑  ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี