ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศ

วันจันทร์ที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒ ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” โดยมี ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน จากนั้นเวลา ๑๓.๐๐ น. เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการสรุปผลการเตรียมความพร้อมของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยที่ ๑ โดยมี พลเอก สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ  ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท กรุงเทพมหานคร