สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุม กตปน. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุม กตปน.ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
**วันจันทร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (กตปน.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒