สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒ จัดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒

>> วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒  โดยมี

นางธัญพร  สมบูรณ์ศักดิ์ศรี  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม

// การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไป รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒  มีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น ๙๑ คน โดยพิธีเปิดจัดขึ้น ณ อาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และระหว่างวันที่ ๖ – ๘ เมษายน ๒๕๖๒  ณ ค่ายลูกเสือภูริทัศ ตำบลหนองย่างเสือ  อำเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี