การเผยแพร่การนิเทศแบบซ้อมประเมิน “Mock Assessment Supervision”

เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพภายนอก
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรีเขต 2 ใน YouTube

บทสรุป

โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา)
โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์)
โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์)
โรงเรียนอนุบาลหนองแค
โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่
โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
โรงเรียนบ้านบางกง
โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1
โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ
โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพศาลวิทยาคาร)
โรงเรียนวัดหนองตาบุญ
โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส
โรงเรียนบ้านโคกสะอาด
โรงเรียนวัดถ้ำเต่า
โรงเรียนบ้านหินซ้อน
โรงเรียนวัดเตาปูน
โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์)
โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์)
โรงเรียนวัดหนองครก
โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี
โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร
โรงเรียนนิคมสร้างตนเองลี้ยงโคนม
โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม