“สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา”

 //วันพุธ ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร,ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล, นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์ รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และศึกษานิเทศก์ทุกท่านร่วมโครงการ “สพป.สระบุรี เขต ๒ พบเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา” อำเภอวังม่วง ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลวังม่วง อำเภอวังม่วงโดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ๑๒๑ คนเข้าร่วมประชุม >> การนี้ สพป.สระบุรี เขต ๒ ได้ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานโดยทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระหว่าง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ กับผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ทั้ง ๑๒ โรงเรียนและในโอกาสนี้ ได้มอบเกียรติบัตรยกย่องโรงเรียนที่มีมีผลการทดสอบ NTปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมควาสามารถทั้ง ๓ ด้าน สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ จำนวน ๑๐ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์, วัดน้อยสามัคคีธรรม,บ้านท่าฤทธิ์, บ้านโป่งเก้ง, บ้านป่าลานหินดาด, บ้านมณีโชติสามัคคี, วัดสวนมะเดื่อสามัคคี, บ้านปึกสำโรง ,โรงเรียนวัดคำพราน และโรงเรียนวัดปากน้ำ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้