ผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET)

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สพป.สระบุรี เขต 2
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

– ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สพป.สระบุรี เขต 2

ผล O-NET ป.6 ปี กศ. 2561 รายโรงเรียงสหวิทยศึกษา

ผล O-NET ม.3 ปี กศ.2561 รายโรงเรียนสหวิทยศึกษา

สรุปผล O-NET ปี กศ. 2561