ทำเนียบผู้อำนวยการกลุ่ม

นางสาววรรณา นาเจริญ
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
นางพิระตา บิณศิรวานิช
รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสน
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
นางวัชรากร เคยบรรจง
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา
นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางอรสา เรืองรองธรรม
รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์
รักษาการผู้อำนวยการ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์
รักษาการผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน