ปณิธาน

 

สระบุรี 2 ต้องเป็นหนึ่งทั้งคุณภาพและคุณธรรม
ความเชื่อ…องค์กรชีวิตที่ทุกคนต้องมีคุณภาพ
และคุณธรรม สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข โดยการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนาและร่วมแก้ปัญหา