วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาตามศาสตร์พระราชาที่มีคุณภาพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนสู่มาตรฐานระดับสากล

บนพื้นฐานของความเป็นไทย