สถานที่ตั้งและเขตพื้นที่บริการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ตั้งอยู่เลขที่ ๓๑๓ หมู่ ๑๑  ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๘๑๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๓๖๓๕ ๘๖๑๒-๑๖  โทรสาร ๐ ๓๖๓๕ ๘๖๑๗  Website : http://saraburi2.go.th

ตั้งอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดสระบุรีประมาณ ๑๕ กิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามเส้นทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒ ถนนมิตรภาพ ระยะทาง ๑๑๕ กิโลเมตร ประกอบด้วย ๕ อำเภอ คือ อำเภอแก่งคอย อำเภอหนองแค อำเภอวิหารแดง อำเภอมวกเหล็ก และอำเภอวังม่วง มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่ออำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดต่ออำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดต่ออำเภอปากช่อง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาและอำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
ทิศตะวันตก ติดต่ออำเภอภาชี อำเภอวังน้อย อำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอำเภอเมืองสระบุรี
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

 

แผนที่จังหวัดสระบุรี